STAVEBNÍ,PROJEKČNĚ-PORADENSKÉ SLUŽBY

Ing. Martin Holý

Rychlý kontakt

Ing. Martin Holý
 autoriz. inženýr pro pozemní stavby
Semín 240, 535 01 Přelouč
Mobil: 724 677 917
IČ: 05245281
e-mail: martin.holy1@seznam.cz
www. mhprojekty.cz

Přihlášení

Reklama

(dle zákona č. 183/2006 Sb.)

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní(dozorovou) činnost, kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.


dozor

Výkon technického dozoru stavebníka(investora) spočívá v:

 • účasti při projednání návrhů smlouvy mezi zhotovitelem stavby a objednatelem
 • účasti při předání a převzetí stveniště
 • pruběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech
 • kontrole a parafování dílčí vyúčtování stavebních prací a promítnout již poskytnuté zálohy
 • kontrole kvality prováděných prací a v případě potřeby sjednávat nápravu
 • kontrole těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací(certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 • sledování a kontrolování vedení stavebních a montážních deníků
 • kontrole postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem
 • kontrole řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
 • přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kontrolních dnech stavby, účast na kolaudačním řízení
 • kontrole odstraňování vad a nedodělků
 • kontrole vyklizení staveniště zhotovitelem stavby
 • kontrolování, aby zhotovitel stavby udržoval čistotu na staveništi a jeho okolí
 • přípravě a řízení kontrolních dnů stavby, které se budou konat dle potřeby a průběžně kontrolovat stavbu
 • v případě potřeby telefonickém informování objednatele o prováděných opatřeních na stavbě
 • účastnění se při předání a převzetí stavby včetně převzetí příslušných dokladů(revize, zkoušky apod.)
 • přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby
 • zajištění kolaudačního řízení stavby

Cena stavebně technického dozoru je závislá na rozsahu díla a pohybuje se v rozmezí 1-4% z ceny díla, popřípadě dle dohody se stavebníkem.